برگزار شد 

تاریخ برگزاری: 12 مهر 97

مدت : 4 ساعت 

مدرس: امیر پرویز تراکمه زاد

برگزار شد 

تاریخ برگزاری: 4 بهمن 97

مدت : 8 ساعت 

مدرس: امیر پرویز تراکمه زاد

برگزار شد

تاریخ برگزاری: 9 اسفند 97

مدت : 8 ساعت 

مدرس: امیر پرویز تراکمه زاد