در حال برگزاری

تاریخ برگزاری: 11 مهر 98

مدت : 40 ساعت 

مدرس: امیر پرویز تراکمه زاد

در حال ثبت نام

تاریخ برگزاری: 7 آذر  98

مدت : 4 ساعت 

مدرس: امیر پرویز تراکمه زاد

در حال ثبت نام

تاریخ برگزاری: 12 مهر 98

مدت : 4 ساعت 

مدرس: امیر پرویز تراکمه زاد

برگزار شد

تاریخ برگزاری: 11 مهر 98

مدت : 4 ساعت 

مدرس: امیر پرویز تراکمه زاد

برگزار شد 

تاریخ برگزاری: 25 مهر 98

مدت : 4 ساعت 

مدرس: امیر پرویز تراکمه زاد

برگزار شد

تاریخ برگزاری: 19 آبان 98

مدت : 4 ساعت 

مدرس: امیر پرویز تراکمه زاد

برگزار شد 

تاریخ برگزاری: 4 بهمن 97

مدت : 8 ساعت 

مدرس: امیر پرویز تراکمه زاد

برگزار شد

تاریخ برگزاری: 9 اسفند 97

مدت : 8 ساعت 

مدرس: امیر پرویز تراکمه زاد

برگزار شد

تاریخ برگزاری: 28 شهریور 98

مدت : 4 ساعت 

مدرس: امیر پرویز تراکمه زاد

برگزار شد 

تاریخ برگزاری: 10 مهر 97

مدت : 4 ساعت 

مدرس: امیر پرویز تراکمه زاد

برگزار شد 

تاریخ برگزاری: 12 مهر 97

مدت : 4 ساعت 

مدرس: امیر پرویز تراکمه زاد